Varför HOLOED?

Barn med psykisk funktionsnedsättning klarar inte alltid av att delta i ordinarie undervisning i skolmiljö. Det händer sällan att en elev helt plötsligt slutar komma till skolan, det är tvärtom något som växer fram under längre tid och som oftast börjar med ströfrånvaro. Uppmärksammar inte skolan skolfrånvaron tidigt är risken stor att den övergår till långvarig och otillåten skolfrånvaro. Då har eleven hunnit utveckla psykisk ohälsa i form av ångest, stressrelaterade symptom och utbrändhet.

Vår förstudie ska bidra till att öka tillgången till pedagogiska hjälpmedel och verktyg för skolan. Projektet ska undersöka förutsättningarna för att utveckla en ny form av distanslärande för att genom detta framledes minska de kunskapsluckor som lätt uppstår för elever med högre frånvaro och begränsade möjligheter att delta i ordinarie undervisning. 

 Projektet ska utveckla en mindre utbildningsmodul för test av ny teknik och dess användbarhet för elever i grundskolan.

Projektet delas in i fyra faser:

  • Val av ämnesområde för framtagning av utbildningsmodul.
  • Framtagning och utveckling av utbildningsmodul
  • Test av användargränssnitt och användbarhet samt anpassning
  • Utvärdering

Varje fas genomförs i nära samverkan och dialog mellan projektets parter för att säkerställa att lagd tidsplan och budget hålls genom hela projektet.

I fas 3 kommer elever och pedagoger ges möjlighet att testa och utvärdera framtagen resurs vilket ligger till grund för slutgiltig anpassning.

Utvärderingen kommer att genomföras med elever, lärare och projektets parter för att få en samlad bild av teknik, utvecklings- och lärmiljö samt pedagogik för framtida utveckling av resurser.